Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή (INPACT)

Το IMPACT εστιάζει στην φυτουγεία των οπωροκηπευτικών. Ο συγκεκριμένος τομέας επηρεάζεται από περιορισμένη ροή γνώσης στους παραγωγούς και την κλιματική αλλαγή. Η κοινοπραξία θα αναπτύξει νέα εκπαιδευτικό υλικό για μια φιλική προς το περιβάλλον φυτοπροστασία εφαρμοσμένη στην παραγωγή οπωροκηπευτικών.

inpact.jpg
Εκπαιδευτικό υλικό
Αφορά υλικό διαθέσιμο στο διαδίκτυο που θα περιλαμβάνει πρακτικές πληροφορίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών των οπωροκηπευτικών. Στο υλικό θα απεικονίζονται με κατανοητό τρόπο η συμπτωματολογία, στοιχεία που θα βοηθούν τη διάγνωση και καινοτόμες μέθοδοι καταπολέμησης.
Πλατφόρμα
Βέλτιστες πρακτικές
Πρόγραμμα Εκμάθησης

Βοηθάμε τους αγρότες να λάβουν πληροφορίες πάνω σε αειφόρες μεθόδους φυτοπροστασίας των οπωροκηπευτικών.

Σχετικά με το έργο

inpact2.jpg

Έρευνα για τον ψηφιακό γραμματισμό και τις ανάγκες των ομάδων των χρηστών-στόχων. Κύριο στόχο του παραδοτέου αυτού αποτελεί η ανάδειξη του περιεχομένου και των εργαλείων που θα υποστηρίξουν καλύτερα την κατανόηση των θεμάτων φυτοπροστασίας από τους παραγωγούς.

Έρευνα-επισκόπηση για τον ψηφιακό γραμματισμό και τις ανάγκες των ομάδων-στόχων του έργου  - PDF
Ανάλυση ενδιαφερομένων - PDF

Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την προστασία των φυτών από νέους αναδυόμενους εχθρούς. Αυτό το παραδοτέο θα συλλέξει τις βέλτιστες καινοτόμες πρακτικές από τις χώρες εταίρους για τις οποίες προς το παρόν δεν υπάρχει αρκετό διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, το παραδοτέο αυτό θα αναπτύξει διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει πρακτικές πληροφορίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών στον τομέα των φρούτων και λαχανικών.

Βέλτιστες πρακτικές Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξεδικευμένoυ εκπαιδευτικού υλικού   - PDF

Η διαδικτυακή πλατφόρμα και το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Κύριο στόχο αποτελεί η προσαρμογή και η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού πάνω σε καλές πρακτικές ανάλογα με τις ανάγκες των παραγωγών οπωροκηπευτικών.

Σύνδεσμος με την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Την τελευταία δεκαετία, η πρόσβαση των αγροτών στη γνώση και την καινοτομία έχει καταστεί απαραίτητη ώστε οι ίδιοι να μπορούν να λαμβάνουν έγκαιρες αποφάσεις για την αποφυγή οικονομικών απωλειών, την καλύτερη πρόσβαση στις αγορές, την προστασία των καλλιεργειών τους και τον περιορισμό των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή. Επιπρόσθετα, οι ειδικοί, εκπαιδευτές και σύμβουλοι φυτοπροστασίας ενημερώνονται για τους αναδυόμενους εχθρούς και τα παθογόνα, όπως επίσης και τα αντίστοιχα μέσα προστασίας και τις καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον στρατηγικές καταπολέμησής τους. Η περιορισμένη ροή πληροφοριών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κακή σχεδίαση και εκτέλεση μεθόδων φυτοπροστασίας που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ένα υψηλό κόστος και απώλειες στην παραγωγή και την ασφάλεια τροφίμων. Για αυτό το λόγο, η κοινοπραξία, θα αναπτύξει νέο εκπαιδευτικό υλικό για μια φιλική προς το περιβάλλον γεωργική παραγωγή. 

Ο γενικότερος στόχος του έργου είναι να παράσχει πληροφορίες και λύσεις στους αγρότες σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν το κόστος, το κέρδος, την επάρκεια και ασφάλεια των τροφίμων. Το έργο θα συμβάλει επίσης στην παροχή στοχευμένων πληροφοριών στις ομάδες-στόχους σχετικά με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους φυτοπροστασίας με μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων. Η εμπλοκή σχετικών εμπειρογνωμόνων σε αυτή τη σχετικά νέα θεματική θα διασφαλίσει την επιλογή θεμάτων αιχμής και τις βέλτιστες πρακτικές για την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που θα βοηθήσει τους αγρότες καθώς και τους συμβούλους πάνω στην φυτοπροστασία.

Μια νέα διεθνής πλατφόρμα για την υποστήριξη της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ διεθνών εμπειρογνωμόνων ώστε να είναι ενήμεροι για τους πιο πρόσφατους κινδύνους φυτοπροστασίας και τις μεθόδους πρόληψης, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές της ΕΕ για τη βιώσιμη γεωργία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ

παιδαγωγικός σχεδιασμός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ψηφιοποιημένο υλικό

ΟΠΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

επιλεγμένα θέματα, π.χ.: συμπτώματα ζημιών από έντομα ή παθογόνα, μέσα χρήσης φυτοχημικών ή εντομοφάγων οργανισμών, κ.λπ. παρουσιάζονται με βίντεο, ενημερωτικά δελτία, γραφήματα και άλλα εργαλεία επικοινωνίας όπου είναι απαραίτητο.

ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ

μια νέα διεθνής πλατφόρμα για την υποστήριξη της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ διεθνών εμπειρογνωμόνων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους πιο πρόσφατους αναδυόμενους κινδύνους στη φυτοπροστασία και τις προληπτικές μεθοδολογίες καταπολέμησης. Λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές της ΕΕ για αειφόρο γεωργία.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ

ανάπτυξη προγράμματος σπουδών αναφοράς/ κατευθυντήριων γραμμών και καθορισμός χρονικών πλαισίων για τη βέλτιστη χρήση πόρων για διάφορες ομάδες χρηστών / συλλογή αναφορών συνεργατών/ σύνταξη τελικής αναφοράς με ένα παράδειγμα αναλυτικού προγράμματος για περαιτέρω χρήση στην ΕΕ.

FORUM ΓΙΑ ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΚΑΙ BLOGS

εργαλείο ανοιχτής πρόσβασης, πρόσθετη γραφική σχεδίαση και προσεκτικός σχεδιασμός για τη δομή, τις θεματικές και την πιο αποτελεσματική χρήση.

ΑΠΟΤΈΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ/ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗΣ 
Ποιές οι ανάγκες για εκπαίδευση στον χώρο της φυτοπροστασίας στις χώρες των συνεργαζόμενων στο έργο εταίρων;

Το έργο INPACT χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και είναι 2ετούς διάρκειας. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μια νέα πλατφόρμα που θα υποστηρίζει την μεταφορά γνώσης από εμπειρογνώμονες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους αναδυόμενους κινδύνους στην φυτοπροστασία οπωροκηπευτικών προβάλλοντας μεθόδους καταπολέμησης λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές της ΕΕ για μια αειφόρο γεωργία.

Aριθμός αναφοράς έργου: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000025827. Το έργο υλοποιείται από διεθνείς εταίρους με διαφορετικά υπόβαθρα (δείτε περισσότερα στην ενότητα «Συνεργαζόμενοι εταίροι»)Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτή η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η ΕE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συνεργαζόμενοι εταίροι και επικοινωνία

Image
Συντονιστής εταίρος
CZU
www.czu.cz
Τσεχική Δημοκρατία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Jana Pitrova
pitrovaj@pef.czu.cz

Σχετικά με το CZU
Το Τσεχικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής της Πράγας ιδρύθηκε το 1906. Η μεγάλη και συνεχώς αναπτυσσόμενη πανεπιστημιούπολη προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για εκπαίδευση και έρευνα. Το ίδρυμα έχει σχεδόν 25.000 εγγεγραμμένους φοιτητές οι οποίοι, μαζί με περίπου 1.500 προσωπικό (ακαδημαϊκοί, ερευνητές, τεχνικοί και διοικητικοί υπάλληλοι) αποτελούν ένα ακαδημαϊκό φόρουμ.
Image
Εταίρος οργανισμός
Γεωργικό Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης - AGRAREN UNIVERSITET (AU) - PLOVDIV
www.au-plovdiv.bg
Βουλγαρία

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Vili Harizanova
vili.harizanova@gmail.com
Atanaska Stoeva
astoeva@au-plovdiv.bg

Σχετικά με το AU Plovdiv
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (AU) είναι το μόνο εξειδικευμένο πανεπιστήμιο που χρηματοδοτείται από το κράτος στη Βουλγαρία στον τομέα των γεωργικών και βιοεπιστημών με έτος ίδρυσης το 1945. Οι κύριες δομικές μονάδες του AU είναι οι τέσσερις σχολές του (Σχολή Γεωπονίας, Σχολή Κηπευτικών & Αμπελουργίας, Σχολή Φυτοπροστασίας & Αγροοικολογίας, Οικονομική Σχολή) που προσφέρουν 10 προπτυχιακά προγράμματα, 34 διδακτορικά και 28 μεταπτυχιακά προγράμματα, αντίστοιχα.
Image
Εταίρος οργανισμός
Ίδρυμα Civitas για την Κοινωνία των Πολιτών
www.civitas.ro
Ρουμανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Judith Molnar; Email:
judith.molnar@civitas.ro

Σχετικά με το Civitas
Η Civitas είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που διαχειρίζεται έργα και προγράμματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και δημιουργεί καινοτόμα και βιώσιμα μοντέλα παρέμβασης στους ακόλουθους τομείς: κοινοτική ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση, κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, αγροτική οικονομική ανάπτυξη. Το Ίδρυμα Civitas (Odorheiu Secuiesc) έχει 12 υπαλλήλους, περίπου 20 ασκούμενους και συνεργάζεται με πολλές ομάδες παραγωγών της περιοχής.
Image
Εταίρος οργανισμός
TREBAG
www.trebag.hu
Ουγγαρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Andrea Kovesd
andrea.kovesd@trebag.hu

Σχετικά με το Trebag
Η TREBAG είναι μια ουγγρική ιδιωτική εταιρεία και ζωντανό εργαστήριο που διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο ενδιαφερομένων και παραγόντων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Image
Εταίρος οργανισμός
ARID
www.arid.org.pl
Πολωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Maciej Dymacz
lacjum@lacjum.org
Martyna Kurek
martyna@lacjum.org

Σχετικά με το ARID:
Μη κυβερνητικός οργανισμός που προσανατολίζεται στην προώθηση και ανάπτυξη της ιδέας της δια βίου μάθησης.
Image
Partner organization
Kujani
www.kujani.hu
Hugnary

Contact person:
Katalin Kujani
kujanikatalin@gmail.com
Zsuzsanna Kujani
kujani.zsuzsanna@gmail.com


Σχετικά με το Kujani
Η Kujani Ltd ως οικογενειακή επιχείρηση ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό να παρέχει γνώση στους αγρότες της μεγαλύτερης περιοχής παραγωγής οπωροκηπευτικών στην χώρα. Η Kujani Ltd. διαθέτει σχεδόν 500 πελάτες που ζητούν συμβουλευτική υπηρεσία και 100 μαθητές στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων αποδίδοντας πιστοποιητικά φυτοπροστασίας ανά έτος. Η μικρομεσαία αυτή επιχείρηση διαθέτει 3 άτομα αμειβόμενο και 2 άτομα άμισθο προσωπικό και συνεργάζεται περιοδικά με 10-15 ειδικούς στον χώρο της φυτοπροστασίας με συμβάσεις εργασίας.
Image
Εταίρος οργανισμός
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΜΑΙΧ)
www.maich.gr
Ελλάδα

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Ιωάννης Λιβιεράτος
livieratos@maich.gr
Κάρολυν Όουεν
owen@maich.gr


Σχετικά με το MAIX
Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) ιδρύθηκε το 1964, με έναν νόμο σύμφωνα με τον οποίο η Ελλάδα έγινε ένα από τα επτά ιδρυτικά μέλη του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM), ενός διακρατικού οργανισμού με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης διεθνούς συνεργασίας με την παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο MSc και την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Μεσογείου, των Βαλκανίων και άλλων αναπτυσσόμενων περιοχών.
© 2024 INPACT project .