Интегрираната растителна защита като отговор на изменението на климата (INPACT)

Проектът е фокусиран върху растителното здраве при производството на зеленчуци и плодове, тъй като този сектор е засегнат от недостига на информация и от изменението на климата. Консорциумът работи по разработването на нови материали за обучение, за да улесни екологосъобразното производство в сектора.

inpact.jpg
Учебни материали
Онлайн учебни материали, които включват практически знания за интегрирано управление на вредителите при овощни и зеленчукови култури. Представлява илюстриран материал за избраните култури: симптоми/диагностика/ описани неприятели и болести/защитени по лесен и разбираем начин.
Платформа
Най-добри практики
Учебен план

Ние помагаме на фермерите да получат знания за устойчивата растителна защита

Относно проекта

inpact2.jpg

Проучване на дигиталната грамотност и нуждите на целевите групи

Основната цел на този резултат е да проучи нуждите на целевите групи, за които е предназначено съдържанието, с цел подпомагане на по-доброто разбиране на въпросите, свързани с растителната защита.

Проучване: Проучване на цифровата грамотност и нуждите на целевите групи  - PDF
Анализ на заинтересованите страни - PDF

Учебни материали по растителна защита с анализ на нови вредители Този резултат е събиране на онези иновативни добри практики от страните партньори, които не са налични в учебните материали, но тяхната ефективност вече е доказана; както и разработване на онлайн учебни материали, които включват практически знания за интегрирано управление на вредителите при овощни и зеленчукови култури.

Най-добри практики
Проектиране и разработване на персонализирани учебни ресурси -   - PDF

Онлайн платформата и дигитализирани учебни материали

Основната цел на този резултат е да създаде обучителни материали и добри практики в съответствие с нуждите на целевата група, дефинирана в изследването.

Линк към онлайн платформата.

През последното десетилетие трансферът на знания и иновации придоби съществено значение за фермерите, като целта е вземането на решения възможно най-бързо, за да се избегнат финансови загуби, да се осигури достъп до пазари, да се предпазят фермите и да се намалят рисковете от изменението на климата. Освен това експертите по растителна защита и всички обучаващи трябва да развият познанията си за появяващите се болести и начините за защита и превенция.Този поток от знания е от съществено значение за фермерите, тъй като вредителите или лошо планираната растителна защита могат да доведат до загуби и повишаване на разходите за фермерите, освен това означават риск за безопасността на храните. Затова консорциумът ще работи по разработването на нови учебни материали, за да улесни екологичното производство в сектора.

Общата цел на проекта е да генерира отговори на най-новите и най-важни въпроси на фермерите, които определят структурата на техните разходите, печалбата и безопасността на храните. Проектът ще допринесе и за развитието на познанията на целевата група относно екологосъобразните методи за растителна защита за намаляване на употребата на пестициди. Участието на съответните експерти в тази сравнително нова тема ще гарантира, че тези технологии и най-добри практики ще бъдат подбрани и реализирани в обучение, което може да помогне на земеделските производители и консултанти в предотвратяването на инвазивни вредители.

Нова международна платформа в подкрепа на трансфера на знания между международни експерти, за да бъдат наясно с най-новите рискове пред растителната защита и методите за превенция, като се вземат предвид стратегиите на ЕС за устойчиво земеделие.

МЕТОДОЛОГИЯ

педагогическа концепция за онлайн платформата и дигитализираните материали

ВИЗУАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

избраните теми, напр.: проблеми с инвазивни насекоми и болести, начин на използване на органични материали, хищници, паразити и др., са представени чрез видео, информационни листове, инфографика и други комуникационни инструменти, ако е необходимо

ПЛАТФОРМА

нова международна платформа за подпомагане на трансфера на знания между международни експерти, за да бъдат наясно с най-новите рискове за растителна защита и методите за превенция, като се вземат предвид стратегиите на ЕС за устойчиво земеделие.

УЧЕБЕН ПЛАН

шаблон за проектиране на учебна програма/ насоки за разработване/ проектиране на оптимално време, ресурси, използвани за различни целеви групи/ събиране на доклади от партньорите/ изготвяне на окончателен доклад с примерна учебна програма за евентуално по-нататъшно европейско използване

ИНТЕРНЕТ ФОРУМИ И БЛОГОВЕ

инструмент с отворен достъп, с допълнителен графичен дизайн и внимателно планиране на структурата, темите, съдържанието, с възможност за ефективно използване

Резултати от проучването 
Какви са нуждите от обучение за растителна защита в страните партньори?

Проектът INPACT се финансира от програма Еразъм + на Европейската комисия. Проектът стартира през януари 2022 г. и продължава 2 години. Основната цел на проекта е да създаде нова международна платформа за подпомагане на трансфера на знания между международни експерти, за да бъдат наясно с най-новите рискове пред растителната защита и методите за превенция, като се вземат предвид стратегиите на ЕС за устойчиво земеделие.

Референтен номер на проекта: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000025827. Проектът се реализира от международни партньори с различен опит (вижте повече в раздел „Партньори”)Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Partners and contact

Image
Координираща институция
CZU
www.czu.cz
Чехия

Лице за контакт:
Яна Питрова
pitrovaj@pef.czu.cz


Относно CZU
Чешкият университет по естествени науки в Прага е създаден през 1906 г. Големият и постоянно развиващ се кампус предлага отлични възможности за образование и научни изследвания. Институцията има почти 25 000 записани студенти, които заедно с около 1500 служители (преподаватели, изследователи, технически и административен персонал) образуват академичен форум.
Image
Партньорска организация
Аграрен университет Пловдив
www.au-plovdiv.bg
България

Лице за контакт:
Вили Харизанова
vili.harizanova@gmail.com
Атанаска Стоева
astoeva@au-plovdiv.bg


За АУ Пловдив
Аграрният университет (АУ) е единственият специализиран държавен университет в България в областта на земеделието и науките за живота и е създаден през 1945 г. Основните структурни звена на АУ са четирите факултета (Агрономически факултет, Факултет по лозаро-градинарство, Факултет по растителна защита и агроекология, Факултет по икономика), предлагащ 10 бакалавърски програми, 34 магистърски програми и 28 докторски програми
Image
Партньорска организация
Fundatia Civitas pentru Societatea Civila
www.civitas.ro
Румъния

Лице за контакт:
Judith Molnar
judith.molnar@civitas.ro


Относно Civitas
Civitas е неправителствена организация, която управлява проекти и програми за местно и регионално развитие и изгражда иновативни и устойчиви модели на интервенция в следните под-области: развитие на общността и добро управление, социална икономика и предприемачество, икономическо развитие на селските райони. Фондация Civitas има 12 служители, около 20 обучаеми и работи с няколко групи местни производители от района.
Image
Партньорска организация
TREBAG
www.trebag.hu
Унгария

Лице за контакт:
Andrea Kovesd
andrea.kovesd@trebag.hu

Относно Trebag
TREBAG е унгарска частна компания и жива лаборатория с огромна мрежа на местно и регионално ниво сред заинтересовани страни и участници в професионалното образование.
Image
Партньорска организация
ARID
www.arid.org.pl
Полша

Лице за контакт:
Maciej Dymacz
lacjum@lacjum.org
Martyna Kurek
martyna@lacjum.org


Относно ARID
Асоциацията за развитие на регионалните инициативи (ARID) е частна неправителствена организация, насочена към популяризиране и развитие на идеята за учене през целия живот.
Image
Партньорска организация
Kujani
www.kujani.hu
Унгария

Лице за контакт:
Katalin Kujani
kujanikatalin@gmail.com
Zsuzsanna Kujani
kujani.zsuzsanna@gmail.com

Относно Kujani
Kujani Ltd като семейно предприятие е създадено през 2003 г. с цел предоставяне на знания за фермери в най-големия унгарски градинарски район. Kujani Ltd. има почти 500 клиенти, които се нуждаят от консултантски услуги за период от 3 или 5 години. Всяка година Kujani Ltd обучава 100 студенти (включени в обучение за възрастни ) за получаване на сертификат за растителна защита. МСП разполага с 3 платени и 2 неплатени служители и периодично наема 10-15 специалисти по растителна защита, назначени с граждански договори.
Image
Партньорска организация
Средиземноморски агрономически институт в Ханя
www.maich.gr
Гърция

Лице за контакт:
Ioannis Livieratos
livieratos@maich.gr
Carolyn Owen
owen@maich.gr

Относно MAICh
Средиземноморският агрономически институт в Ханя (MAICh) е създаден в съответствие със Закон 4443/64, с който Гърция става една от седемте основателки на Международния център за напреднали средиземноморски агрономически изследвания (CIHEAM), междуправителствена организация, чиято цел е да насърчава развитието на международното сътрудничество чрез осигуряване на следдипломно образование на ниво магистър и да развива научно сътрудничество между Средиземноморието, Балканите и други развиващи се региони.
© 2024 INPACT project .